Strona Główna | info@imodos.eu | www.facebook.com/imodos.eu |


BADANIE ODKSZTAŁCALNOŚCI KONSTRUKCJI WIĘŹBY
DACHOWEJ KOŚCIOŁA P/W ŚW. STANISŁAWA, ŚW. DOROTY
I ŚW. WACŁAWA WE WROCŁAWIU

 

Informacje ogólne | Praca badawcza + ONLINE monitoring | Nowość - Dorota 360

 

Informacje o projekcie badawczym

Ze względu na dobrze zachowane oryginalne elementy konstrukcji, obiekt stanowi ciekawe wezwanie badawcze polegające na określeniu zmiennych wpływów środowiskowych oddziaływujących na tego typu konstrukcje. Więźba wyniesiona jest ponad lokalną zabudowę miejską, odsłaniając ją na potencjalne działanie wiatru, nasłonecznienia oraz zmian temperatury.

 

 

Więźba dachowa kościoła św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława składa się łącznie z 33 wiązarów: 9 pełnych (oznaczonych na rzucie kolorem niebieskim) i 24 pustych (oznaczonych kolorem czerwonym). Wiązary puste zlokalizowanych między wiązarami pełnymi. Średni rozstaw wiązarów to ok 100cm. Na obecnym etapie badań monitorujemy pracę statyczną dwóch wybranych wiązarów, (oznaczonych liniami pogrubionymi), których schematy przedstawiono na kolejnym rysunku. Przedstawiono na nim również rozmieszczenie czujników linkowych do pomiarów przemieszczeń.

 

 

Interaktywny Internetowy system prezentacji danych

Dla obu wiązarów uruchomiliśmy internetowy, interaktywny system prezentacji wyników pomiarów, przedstawiający zmiany przemieszczeń konstrukcji w czasie. Wykres przedstawia przebiegi czasowe wybranego punktu pomiarowego (na jednym z dwóch wiązarów) wraz z wykresami zmian czasowych temperatury i wilgotności powietrza, panujących pod dachem kościoła.

 

System automatycznie pobiera dane ze stacji badawczej w odstępach 15 minutowych. Aby wyświetlić przebiegi, należy kliknąć na punktach pomiarowych zlokalizowanych na schemacie konstrukcji. Przemieszczenia punktów są skorelowane ze zmianą temperatury oraz zmianą wilgotności powietrza. Nad wykresami zlokalizowane są narzędzia umożliwiające przełączanie się pomiędzy wiązarem pełny i pustym oraz przełącznik daty. System wyświetla dane od 26 listopada 2014.

 

Prace nad udoskonalaniem systemu trwają. W związku z tym moga się pojawić braki w danych, przerwa w wyświetlaniu przebiegów, czy, w ekstremalnych przypadkach, mogą pojawić się błędy.
Autorzy systemu proszą o cierpilość oraz wyrozumiałość.

 

 

Informacje ogólne | Praca badawcza + ONLINE monitoring | Nowość - Dorota 360

 


Strona Główna | info@imodos.eu | www.facebook.com/imodos.eu |


 

Project supporters: